Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ PRO INTERNETOVÝ OBCHOD HTTP://CHYTRAZED.CZ

 

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající nebo také chytrazed s.r.o. - chytrazed s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČ 62913352, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 35259.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod http://chytrazed.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

 

OBECNÉ INFORMACE

 1. Právnickou osobou provozující e-shop http://chytrazed.cz je chytrazed s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČ 62913352, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 35259. Další kontaktní údaje info@chytrazed.cz nebo +420 731 444 250.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://chytrazed.cz a je určeno pro prodej v e-shopu, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to bez DPH.
 4. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u chytrazed s.r.o. uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro chytrazed s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ a obchodních podmínek.
  2. Prohlížení presentovaného zboží pohybem na internetových stránkách.
  3. Vybrané zboží vložit do košíku.
  4. Zobrazit košík s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena i celková cena za zboží bez dopravy
  5. Pokračovat na další krok a zadat dopravu zboží a platbu za zboží, poté se zobrazí celková cena za zboží, dopravu a způsob platby
  6. Pokračovat na další krok a zadat fakturační údaje, dodací adresu, odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ, možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup (registrace), připojení poznámky, přihlášení (nepovinné) k odběru novinek, akcí a slev. Po vyplnění se již objednávka potvrzuje, do doby potvrzení je možno se vracet a jednotlivé údaje a obsah košíku měnit a kontrolovat. Nakonec se potvrdí závazně objednávka tlačítkem Dokončit objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  7. Po potvrzení bude na zadaný email neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva a obchodní podmínky.
 6. Společnost chytrazed s.r.o. není spojena s žádnou institucí, která by vyřizovala mimosoudní vyřizování stížností. V případě stížností je možno se obrátit na tel. +420 731 444 250, adresa chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, email info@chytrazed.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce a Živnostenský úřad.
 7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 9. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 10. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

 

OBECNÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU POSTUPU PŘI INSTALACI NÁTĚRU

Kupující prohlašuje, že je srozuměn s technickým postupem při instalaci nátěru Smart Wall Paint, který je umístěn na webové stránce http://chytrazed.cz/. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.

 

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a chytrazed s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je chytrazed s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět chytrazed s.r.o. je v maximální odhadované výši 200,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

 

DOPRAVA PO ČR, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 1. Platby: platba na dobírku, platba předem převodem na níže uvedený účet, nebo prostřednictvým platební brány ShoptetPay. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy, kromě platby na dobírku, kdy se připočítá 37 Kč. V případě objednávky vyšší, jak 2 999 Kč bez DPH je platba na dobírku zdarma.
  Bankovní spojení: 1024533009/2700
 2. Způsoby dodání: Kurýrní služba DPD.
 3. Náklady na dodání:
  Česká republika
  Při objednávce nižší než 2 999 Kč bez DPH je doprava za 99 Kč.
  Při objednávce od 2 999 Kč bez DPH je doprava zdarma.

 

DOSTUPNOST, TERMÍNY DODÁNÍ ZBOŽÍ, AKČNÍ CENY ZBOŽÍ, ZMĚNA CEN ZBOŽÍ

 1. E-shop http://chytrazed.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.
 2. Akční ceny uvedené na http://chytrazed.cz jsou platné pouze pro tento eshop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.
 4. Objednávky zboží skladem uskutečněné do 12:00 v pracovní dny se běžně expedují ten samý den.
 5. Objednávky zboží skladem uskutečněné po 12:00 v pracovní dny se běžně expedují následující pracovní den.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 10 let. Nelze uplatnit vady v případě
  1. že vady byly způsobeny běžným opotřebením,
  2. že vady byly způsobeny nesprávným použitím např. nevhodné psací pomůcky použité na aplikovanou barvu,
  3. v případě barvy, pokud barva nebyla aplikována do 6 měsíců od nákupu,
  4. že vady byly způsobeny nesprávnou instalací barvy,
  5. že vady byly způsobeny nevhodným povrchem pod barvou, nebo vadami povrchu pod barvou.
 3. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.
 4. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k chytrazed s.r.o. hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 8. Reklamaci vyřídí chytrazed s.r.o. neprodleně, nejdéle do 30-ti dnů.
 9. Reklamované zboží zasílejte na adresu, nebo osobně předejte (9:00 - 16:00 Po-Pá) na adrese:
  chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4
  Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.
 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude požadováno vrácení dárku, na který z hodnoty konečné ceny nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude vrácen.
 11. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal) Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou),
  • odstranění vady opravou věci,
  • přiměřená sleva z kupní ceny,
  • odstoupení kupujícího od smlouvy.
  Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 12. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady opravou,
  • přiměřená sleva z kupní ceny.
  Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4. Náklady na poplatek za přepravu je v maximální odhadované výši 200,- Kč.
 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí spotřebiteli společnost chytrazed s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností chytrazed s.r.o.).
 5. Pro vrácení plateb použije společnost chytrazed s.r.o. stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou spotřebiteli další náklady. S vrácením platby počká společnost chytrazed s.r.o. do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží (včetně případného dárku, který spotřebitel obdržel k objednávce) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu nebo je předá na adrese (9:00 - 16:00 Po-Pá) chytrazed s.r.o., Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně.
 6. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady na poplatek za přepravu v maximální odhadované výši 200,- Kč. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím (vč. dárku) jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a dále o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS S POUŽITÍM REFERENCÍ, LOGA A OZNAČENÍ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.09.2023.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát
chytrazed s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
.......................................................................................................................................
Datum objednání (*) /datum obdržení (*).....................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ................................................................................
......................................................................................................................................................,
Adresa spotřebitele/spotřebitelů..............................................................................................................
......................................................................................................................................................,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.